සියලු ප්රවර්ග

කේබල්

නිවස> නිෂ්පාදන > කම්පනය > ලෝහ කේබල් පද්ධතිය > කේබල්

456
321
456
321

patella, ulna, femur, humerus, වළලුකර සන්ධි, acromioclavicular සහ pelvis සඳහා කේබල් ටයිටේනියම්1.0×300


දර්ශක:
විස්තර
කෝඩ් (වඳ නොවන)විෂ්කම්භය (mm)දිග (mm)
170010301.0300
170012601.2600
170017301.7300
170017501.7500
පාරිභෝගික ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු
    ප්‍රශ්න කිසිවක් නොගැලපේ!
පරීක්ෂණයක්
සබැඳි නිෂ්පාදන