සියලු ප්රවර්ග

කොඳු ඇට පෙළේ උපකරණය

නිවස> නිෂ්පාදන > උපකරණ කට්ටලය > කොඳු ඇට පෙළේ උපකරණය